logo

На вниманието на седмокласници- втори етап на класиране

Съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование: чл. 67:  (1) Във втория етап на класиране участват учениците, които:

1. не са приети; (не подават заявление, автоматично участват!)

2. са приети по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление по чл. 66 (заявление за участие във втори етап на класиране в училището, в което са приети на първо класиране).

(2) Във втория етап на класиране учениците по ал. 1, т. 2 се класират на мястото си от първия етап на класиране или на по-предно свое желание.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 12.07.2018 вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране-13.07.-17.07.2018 г. вкл.