logo

други

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

Учебна 2017-2018 година

Национална програма “Ученически олимпиади и състезания”

Модул “Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

Програма “Син флаг”, програма” Да се храним разумно”

Да се храним разумно

 

Учебна 2016 – 2017 година

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“

Финансовите средства се използват за създаване на по-добри условия в училищата за провеждането на експериментална работа, в т.ч. и лабораторните упражнения в трите части на учебната програма по Човекът и природата за V клас − Физични явления, Вещества и техните свойства, Структура и жизнени процеси на организмите. Средствата се разпределят за закупуване уреди, прибори, пособия, стъклария, реактиви и други консумативи за изпълнение на практическите дейности по всяка от трите части на учебната програма по Човекът и природата за V клас.

2016 – 2017

Наименование на проекта: ТВОЯТ ЧАС

Проект BG05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.